سوابق علمی و آموزشی


 - رئيس شوراي پژوهش شهري و روستايي استان اصفهان

- عضو هيأت اجرايي شهرك علمي و تحقيقاتي استان اصفهان

- از مؤسسين و عضو هيأت امناي دانشگاه علمي كاربردي شهرداري هاي استان اصفهان

- عضو هيأت امنا و نماينده استاندار در مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي اصفهان

- عضو هيأت امنا و نماينده استاندار در موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي فيض الاسلام

- عضو شوراي سياست گذاري همايش هاي بين المللي مكتب فلسفي اصفهان و همايشهاي شهر اسلامي

- رئيس كميته تخصصي امور حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان

- عضو كميته واگذاري برخي از تصدي هاي وزارتخانه هاي دولتي به شهرداري هاي كشور

- عضو انجمن اقتصاد شهري ايران

- تدريس در دانشگاه هاي مختلف استان اصفهان

- ارائه بيش از يكصد مقاله در مجلات علمي-پژوهشي و ISI و همايش هاي تخصصي

- گذراندن بيش از يكصد دوره تخصصي در خصوص مسائل عمراني و برنامه ريزي شهري

- تأليف چندين كتاب از جمله  مجموعه قوانين شهرداريها، كتاب گردشگري اسلامي و ديپلماسي شهري

كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017